Logo Institut del Teatre

CSD (Coreografia i interpretació | Pedagogia de la dansa)

Comparteix

Capçalera web CSD

Els alumnes que superin els estudis superiors de dansa, impartits al Conservatori Superior de Dansa (CSD) de l'Institut del Teatre, obtindran el Títol Superior de Dansa, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és equivalent, a tots els efectes, al títol universitari de grau (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d’educació i Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa).

 El Títol Superior de Dansa té dues especialitats: Pedagogia de la dansa i Coreografia i interpretació, amb cinc itineraris:


L’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU-Catalunya) ha verificat i fa el seguiment  anual dels estudis que condueixen al Títol Superior de Dansa de l’Institut del Teatre. Tota la informació relativa a la qualitat d’aquests ensenyaments es pot consultar a l’apartat Qualitat dels estudis superiors de dansa.

Marc normatiu

El marc normatiu que fonamenta la configuració i funcionament del Títol Superior de Dansa de l’Institut del Teatre és el següent:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
  • Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
  • Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
  • Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regulen els continguts bàsics dels ensenyaments artístics superiors de dansa
  • Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors
  • Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors i Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el RD 1614/2009
  • Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació

 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x