Logo Institut del Teatre

14 de març de 2023


Quines són les modalitats de matrícula a l’ESTAE pel que fa a la dedicació de l’estudiant? 

La modalitat ordinària de dedicació de l’estudiantat inscrit a l’ESTAE és a temps complet, és a dir, s’ha d’inscriure a la totalitat dels crèdits del curs. Això és especialment vàlid per als estudiants matriculats a primer curs que s’incorporen per primera vegada als estudis. 

No obstant això, l’ESTAE, en cada convocatòria de places, pot admetre un estudiant de primer curs en la modalitat de temps parcial. 

Què és la matriculació a temps parcial? 

La matriculació parcial és una modalitat de matrícula ideada per a garantir el dret a l’estudi d’aquella persona que es troba en circumstàncies particulars que li impedeixen el seguiment ordinari de la totalitat de les matèries del curs. L’estudiant, adapta la càrrega lectiva a la seva situació, dedicant més cursos acadèmics per a obtenir el títol corresponent. 

La matrícula a temps parcial fa referència a la càrrega lectiva, però no als horaris de les classes, que són els mateixos per a tots els estudiants, ni modifica l’obligació d’assistència a les classes d’aquelles matèries a les que l’estudiant a temps parcial s’hagi matriculat. 

Qui és estudiant a temps parcial? 

És estudiant/estudianta a temps parcial aquell que –havent-ho sol·licitat a l’escola en el període d’inscripció o bé per causa sobrevinguda– té reconeguda aquesta condició. 

Quin és el mínim de crèdits dels que s’ha de matricular un estudiant/estudianta a temps parcial? 

La matriculació a temps parcial de l’estudiantat de nou ingrés (primer curs) ha de ser d’un mínim del 50 % dels crèdits del curs. 

Per a la resta del cursos, la matriculació mínima és del 30 %. 

Qui pot sol·licitar la matriculació a temps parcial? 

Poden sol·licitar la matriculació a temps parcial els candidats i les candidates que acompleixin algun dels següents requisits: 

  • es trobin treballant
  • al·leguin necessitats educatives especials (NEE)
  • atenguin persones dependents
  • es trobin en altres situacions extraordinàries que l'òrgan competent valori com determinants per a ser incorporat a la situació de dedicació a l'estudi a temps parcial. 

 

Quins son els avantatges i desavantatges de la condició l’estudiant a temps parcial? 

L’avantatge principal és disposar d’una menor càrrega lectiva durant el curs la qual permet compatibilitzar els estudis amb la feina o d’altres obligacions. 

Cal tenir en compte que la modalitat de temps parcial presenta el desavantatge de horaris dispersos durant la jornada lectiva degut a que hi ha matèries que no es cursen. Per altra banda la tria de matèries estarà condicionada al criteri pedagògic del currículum i les incompatibilitats acadèmiques entre unitats formatives (UF). 

La sol·licitud de matriculació a temps parcial té incidència en el procés d’admissió? 

La  sol·licitud de temps parcial no comporta cap avantatge particular en relació a la preinscripció i el procés d’admissió. La llista de persones admeses és única, podent donar-se el cas, que el candidat o candidata a modalitat a temps parcial no resulti dins de les persones admeses a primer curs. 

Quan s’ha de presentar la sol·licitud de matriculació a temps parcial? 

La solitud de matriculació a temps parcial s’ha de presentar en el moment de la preinscripció a l’escola per al primer ingrés i per als següents cursos al moment de formalitzar-ne la matrícula. 

Quina és la documentació que s’ha de presentar? 

Trobareu el formulari a presentar al final d'aquest apartat (disponible en castellano)

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de documentació acreditativa de les causes que motiven la petició, com ara, contracte de treball o qualsevol altre document que acrediti la causa al·legada per l’estudiant. 

Quina resposta donarà l’escola? 

La comissió d’admissions de l’escola estudiarà la documentació acreditativa i la sol·licitud serà resolta per la Direcció de l’escola. 

Abans de l’inici del període de matriculació es farà pública la llista de persones admeses. 

Els sol·licitants rebran una resposta personalitzada. 

Què passa si hi ha més sol·licituds de matriculació a temps parcials que places ofertades en aquesta modalitat? 

En el cas que les sol·licituds de matrícula a temps parcial superin el de places disponibles d’aquesta modalitat, s’adjudicaran segons la puntuació obtinguda per les persones candidates en el procés d’admissió o la millor qualificació de l’expedient per a la resta de cursos.  

Puc sol·licitar la modificació de la  matrícula a temps parcial un cop començat el curs? 

Un cop començat el curs, es pot sol·licitar la condició d’estudiant amb matricula a temps parcial per causa sobrevinguda. Es podrà resoldre favorablement la sol·licitud sempre que hi hagi vacants entre les matrícules a temps complert o resti places a temps parcial per a cobrir. 

L’obtenció de la condició d’estudiant a temps parcial comportarà l’anul·lació de les convocatòries de les UF que es decideixi ajornar, però, en cap cas, el retorn de l’import dels crèdits ja matriculats.

Documentació

 

Més informació

Secretaria Acadèmica de l'ESTAE
Horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres
Plaça Didó, 1. 08221 Terrassa
Tel. 93 788 74 40 - 671 48 14 68
estae@institutdelteatre.cat 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x