Logo Institut del Teatre

20 de gener de 2023


Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra escola superior oficial, els estudis de la qual siguin conformes al Reial Decret 630/2010, de 14 de maig podran sol·licitar el trasllat d'expedient. No s'admetran trasllats procedents d'escoles no oficials o que no apliquin el decret esmentat.

Per resoldre les sol·licituds de trasllat es tindran en compte els criteris següents:

  • S'han de tenir aprovats un mínim de 60 crèdits.
  • Totes les assignatures que figurin a l'expedient de l'estudiant han d'estar aprovades.
  • Tots els trasllats han d'estar degudament motivats i justificats.

Documentació que cal presentar:

  • Instància de sol·licitud.
  • Còpia del decret del diari oficial de la comunitat en què s'autoritzen els estudis realitzats.
  • Expedient acadèmic en què figurin les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.
  • Programa de les assignatures amb especificació d'hores lectives realitzades.

Si l'escola superior accepta el trasllat:

  • Es farà la nota mitjana ponderada de cada curs i el resultat serà la qualificació de cada assignatura del curs que se li equipara.
  • Es farà la suma de tots els crèdits realitzats per l'estudiant i es compararà amb els de l'Institut del Teatre per als mateixos cursos. Si li faltessin crèdits, es marcarà a l'alumne les assignatures que ha de fer de cada curs per a completar el nombre de crèdits que li falten a criteri de l'Institut del Teatre.

El període per a la presentació de les sol·licituds de trasllat per al curs 2023-2024 serà del 26 de juny al 7 de juliol de 2023
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x