Logo Institut del Teatre

Preguntes freqüents procés estabilització personal laboral IT

Comparteix

A continuació podeu consultar les preguntes freqüents sobre el Procés Extraordinari d'Estabilitzacio de Personal Laboral de l'Institut del Teatre: 

1. Puc presentar-me a una plaça que es convocarà per estabilització si no és la que jo ocupo? I em puc presentar a més d’una plaça?

2. He d’acreditar o fer la prova de coneixements de llengua castellana al procés selectiu al qual em presenti?

3. Per a la presentació de mèrits cal que aporti la formació que he fet per al meu historial personal i l’experiència laboral que tinc a l’Institut del Teatre?

4. He demanar un faig constar de serveis prestats a l'Institut del Teatre?

5. Si he treballat a una altra administració pública, he d’aportar el serveis prestats? I si he treballat al sector privat?

6. Quina serà la diferència entre les places convocades per concurs de mèrits i les convocades per concurs oposició? Com es distingiran?

7. En els casos de les convocatòries de places per concurs oposició, quin pes es donarà als mèrits i quin a la fase d’oposició?

8. Com acredito els serveis prestats o l’experiència laboral/professional en el sector privat o en altres administracions?

9. Si adjunto documentació com a mèrits a considerar per la plaça a la qual em presento, com els he de presentar?

10. En quin format he de presentar la documentació? Pot ser en paper?

11. Si tinc una titulació corresponent a estudis a l’estranger, la puc aportar?

12. Com s’ha de presentar la documentació adjunta a la instància en cas de presentar-se a alguna convocatòria?

13. Què he de fer quan s'obri el període de presentació d’instàncies i vulgui presentar documentació relativa als mèrits com a empleat/ada de l'Institut del Teatre?

14. Què he de fer quan s'obri el període de presentació d’instàncies i vulgui presentar documentació relativa als mèrits en relació als processos selectius de l’Institut del Teatre (PAMO’s i/o borses de treball) als quals m'hagi presentat anteriorment?

15. Si he treballat en el sector privat, cal que ho al·legui, presenti i acrediti com a mèrits?

16. El procés d'adjuntar documentació en la presentació de la instància em limita a 10 el nombre de fitxers que hi puc adjuntar o puc afegir-ne més?

17. Cal que signi electrònicament el formulari de presentació?

...............................................................

1. Puc presentar-me a una plaça que es convocarà per estabilització si no és la que jo ocupo? I em puc presentar a més d’una plaça?
Et pots presentar perquè és de lliure concurrència, sempre i quan compleixis els requisits. Tanmateix, et pots presentar a més d’una plaça o a més d’una convocatòria.

2. He d’acreditar o fer la prova de coneixements de llengua castellana al procés selectiu al qual em presenti?
Tothom que es presenti a una convocatòria de selecció, inclosa o no en l’Oferta pública d’ocupació per estabilització, ha d’acreditar el nivell de coneixements de castellà. Ara bé, queda exempt de fer la prova oral i escrita de llengua castellana qui compleixi qualsevol dels requisits següents:
—Tenir la nacionalitat espanyola.
—Qui pugui acreditar alguna de les següents titulacions expedides a l’Estat espanyol: una titulació universitària o equivalent / el títol de batxillerat / el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior (Cicle Formatiu de Grau Superior) / el diploma intermedi o superior d’espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer / el certificat de nivell avançat o d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d’idiomes
qui tingui el títol de llicenciat o llicenciada en Filologia Hispànica o Romànica.
—Qui hagi superat o hagi estat declarat exempt de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de docents realitzades per l’Institut del Teatre, per la Diputació de Barcelona o per altres administracions públiques.
—Qui sigui funcionari d’un cos docent de l’Estat espanyol. En aquest cas, cal presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent emès per un organisme competent d’alguna comunitat autònoma.
—Qui sigui provinent d’un Estat diferent a Espanya que tingui com a llengua oficial l’idioma espanyol.

3. Per a la presentació de mèrits cal que aporti la formació que he fet per al meu historial personal i l’experiència laboral que tinc a l’Institut del Teatre?
Sí, és millor que presentis i acreditis tota la formació que hagis dut a terme per millorar la teva professionalització (cursos de perfeccionament, d'especialització, formació en tecnologies, cursos d'ofimàtica...).Tingues en compte que no tota la formació consta a l’expedient de l'Institut del Teatre, i en tot cas, la que consti es remet a partir d’un període en endavant. Tanmateix, com que la formació de cadascú és evolutiva i no es para en el temps, encara és més raonable aportar-la als mèrits juntament amb la instància.

4. He demanar un faig constar de serveis prestats a l'Institut del Teatre? 
Els serveis prestats a l’Institut del Teatre s’aportaran d’ofici a la convocatòria corresponent per a cada persona que hi treballi o hi hagi treballat. Per tant, no caldrà demanar ni un faig constar, ni cap certificat de serveis prestats.

5. Si he treballat a una altra administració pública, he d’aportar el serveis prestats? I si he treballat al sector privat?
Els serveis prestats en altres administracions públiques no s’aportaran d’ofici per part de l’Institut del Teatre. Caldrà acreditar-los degudament amb la presentació de la instància. Respecte als serveis prestats al sector privat que es vulguin aportar, caldrà aportar-los amb la sol·licitud, degudament acreditats.

6. Quina serà la diferència entre les places convocades per concurs de mèrits i les convocades per concurs oposició? Com es distingiran?
Les places convocades per concurs de mèrits (les quals, seran la majoria), únicament inclouran la valoració dels mèrits. Al marge d’això, caldrà acreditar o superar la prova corresponent al nivell de català, i la de llengua castellana, si s’escau. En canvi, les convocades per concurs oposició (les quals, seran la minoria), inclouran a més dels mèrits una segona fase, la fase d’oposició. En les bases específiques i les convocatòries, un cop aprovades i publicades, es farà la distinció entre les places que es convocaran per concurs de mèrits i les que es convocaran per concurs oposició.

7. En els casos de les convocatòries de places per concurs oposició, quin pes es donarà als mèrits i quin a la fase d’oposició?
La Llei 20/2021 determina que el pes total dels mèrits serà del 40% respecte la puntuació global en el concurs oposició, mentre que el de la fase d’oposició serà del 60%.

8. Com acredito els serveis prestats o l’experiència laboral/professional en el sector privat o en altres administracions?
L’acreditació dels serveis prestats al sector privat o en altres administracions no es demana com a requisit, però si s’aporta aquesta informació, pot ser considerada en l’apartat del barem de mèrits. És important ser curosos i precisos en l’acreditació d’aquests serveis. En aquest sentit, és adient acompanyar-los de la corresponent documentació acreditativa: informe de vida laboral i còpies de contractes de treball amb les dades de l’empresa o administració, duració del contracte, centre, categoria professional i/o funcions desenvolupades, dedicació i jornada de treball.

9. Si adjunto documentació com a mèrits a considerar per la plaça a la qual em presento, com els he de presentar?
Els mèrits a presentar s’han d’adjuntar de forma ordenada i clara. Cal especificar l’any d’obtenció i les hores o règim de dedicació. Cada mèrit ha d’estar degudament acreditat i en qualsevol dels idiomes oficials vigents (català o castellà). En cas que siguin en un altre idioma, caldrà adjuntar-los amb una traducció jurada en català o en castellà.

10. En quin format he de presentar la documentació? Pot ser en paper?
La documentació no es pot presentar en paper, sinó en format electrònic, que és el mateix format en què s’ha de presentar la instància. És molt recomanable presentar els mèrits a valorar en formats adients, com ara de tipus pdf. En qualsevol cas, es detallarà i s’informarà amb temps de com i de quina manera cal presentar la documentació.

11. Si tinc una titulació corresponent a estudis a l’estranger, la puc aportar?
Sí, es pot aportar com a requisits, i si s’escau, com a mèrits. En qualsevol cas, haurà d’estar degudament homologada o s’haurà d’haver establert la corresponent equivalència d’acord amb el procediment individual definit a l’Estat espanyol per a títols obtinguts a l'estranger.

12. Com s’ha de presentar la documentació adjunta a la instància en cas de presentar-se a alguna convocatòria?
Cal tenir molt en compte el que s’indica en el model d’instància sobre els formats, l’ordre, la classificació i la presentació de tota la documentació relativa als requisits i als mèrits, entesos com els que l’Institut del Teatre no aporta d’ofici d’acord amb les bases generals. Es tracta bàsicament d’ordenar, classificar, numerar i editar en pdf la documentació a aportar, d’acord amb les indicacions de les bases generals.

13. Què he de fer quan s'obri el període de presentació d’instàncies i vulgui presentar documentació relativa als mèrits com a empleat/ada de l'Institut del Teatre?
En relació als mèrits pels serveis prestats a l'Institut del Teatre com a personal laboral no cal fer res, perquè aquests ja seran aportats d'ofici.

14. Què he de fer quan s'obri el període de presentació d’instàncies i vulgui presentar documentació relativa als mèrits en relació als processos selectius de l’Institut del Teatre (PAMO’s i/o borses de treball) als quals m'hagi presentat anteriorment?
En relació als processos selectius fets i superats a l'Institut del Teatre, aquests seran aportats d'ofici.

15. Si he treballat en el sector privat, cal que ho al·legui, presenti i acrediti com a mèrits?
L’acreditació dels serveis prestats al sector privat o en altres administracions no es demana com a requisit, però si s’aporta aquesta informació, pot ser considerada en l’apartat del barem de mèrits. És important ser curosos i precisos en l’acreditació d’aquests serveis. En aquest sentit, és adient acompanyar-los de la corresponent documentació acreditativa: informe de vida laboral i còpies de contractes de treball amb les dades de l’empresa o administració, duració del contracte, centre, categoria professional i/o funcions desenvolupades, dedicació i jornada de treball.

16. El procés d'adjuntar documentació en la presentació de la instància em limita a 10 el nombre de fitxers que hi puc adjuntar o puc afegir-ne més?
Sí, l'aplicació limita a 10 els fitxers a adjuntar, però poden ser fitxers comprimits tipus .zip. Per tant recomanem agrupar els documents en diversos fitxers comprimits. 
Si tot i així la persona interessada, de forma excepcional precisa d'afegir més documentació, dins el termini de presentació de sol·licituds per participar i ser admès al procés selectiu, pot fer-ho mitjançant el tràmit "Sol·licitud per adjuntar mèrits a un procés selectiu", el qual permetrà complementar el que s'hagi aportat en la sol·licitud de participació i admissió al procés selectiu en qüestió.

17. Cal que signi electrònicament el formulari de presentació?
No. Com que s'utilitza una identificació digital en la presentació de la instància, no és necessari signar electrònicament el formulari de presentació perquè amb l'ús del certificat digital ja es fa la validació, i per tant, és eficaç formalment. 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x