Logo Institut del Teatre

28 d'abril de 2018


La formalització de la matrícula comporta l’acceptació d’aquesta normativa acadèmica i administrativa.

És responsabilitat de l’alumne comprovar que ha estat matriculat correctament.

El procediment de matrícula s’inicia amb la presentació a la Secretaria Acadèmica del centre, per part de l’alumne, de la sol·licitud de matrícula. La liquidació i l’admissió de la sol·licitud, que té caràcter d’instància, no implica la conformitat amb el seu contingut. En tot cas, la validesa de la matrícula queda condicionada a la veracitat de les dades que s’hi consignen, al compliment dels requisits establerts en la normativa vigent i al pagament complet en la forma i els terminis establerts. El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi l’Institut del Teatre comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumnat amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matriculació de l’Institut del Teatre.

Els alumnes s’han de matricular a la totalitat de les unitats formatives del semestre corresponent i, també, a les unitats formatives que tinguin pendents de semestres anteriors que s’imparteixin en el període lectiu en el qual es matriculen. Amb caràcter general, la matriculació no pot superar el 115 % de la càrrega lectiva establerta per a cada curs. En els casos en què es depassi aquest límit establert o hi hagi alguna variació, l’alumne ha de tenir el vistiplau del coordinador d’especialitat per poder formalitzar la seva matrícula.

En casos excepcionals o d’adaptació curricular es podrà fer una matriculació especial.

En el cas particular d’una matriculació fora de termini, l’estudiant té dret a realitzar només aquelles convocatòries que quedin segons el calendari d’exàmens d’aquest curs acadèmic.

Matriculació fora de termini

Qualsevol matriculació que es vulgui fer fora del termini establert s’ha de demanar per escrit. El Director de l’escola dictaminarà la resolució.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x