Logo Institut del Teatre

Director General de l'Organisme Autònom Institut del Teatre. Relació provisional de persones admeses i excloses i membres del tribunal

Comparteix

8 de maig de 2015


Relació provisional de persones admeses i excloses i relació membres tribunal

D'acord amb les bases reguladores de la convocatòria de selecció per a la provisió del lloc de treball de DIRECTOR GENERAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE, es fa pública la relació d'aspirants admesos i exclosos, així com la composició nominal dels membres del tribunal qualificador.

Per tal de realitzar aquesta consulta i als efectes de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa segons el que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, cal disposar del número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada.

La relació nominal completa d'aspirants admesos i exclosos només es pot consultar en el tauler d'anuncis de l'organisme autònom Institut del Teatre, Pça. Margarida Xirgu, s/n, de Barcelona.

Aspirants admesos

Núm. Registre
4
24
27
30
33
48

 

Aspirants exclosos

Núm. Registre
---

 

Composició del tribunal qualificador

President: Sr. Xavier Boltaina Bosch

Vocal: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller

Vocal: Sra. Núria Llorach i Molons

Vocal: Sra. Anna Estrada Verdaguer

Vocal: Sr. Jordi Fàbrega Górriz

Vocal: Sr. Lluís Pascual i Sánchez

Vocal: Sr. Francesc Casadesús Calvó

Secretari: Francesc Bartoll Huerta

Contra la present resolució els interessats podran presentar al·legacions, mitjançant instància adreçada al president de la corporació, en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

Barcelona, 8 de maig de 2015
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x