Logo Institut del Teatre

Director General de l'Organisme Autònom Institut del Teatre

Comparteix

21 de setembre de 2014


És objecte de les presents bases regular el procés per proveir el lloc de treball de Director General de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, que es regirà per les previsions contemplades en la normativa vigent, als Estatuts de l'Organisme i per les presents bases.

Primera.- Funcions i característiques del lloc

Funcions:

Correspon a la Direcció General:

 • Representar oficialment l'Institut sempre que aquesta representació no sigui assumida directament per la Presidència o la Vicepresidència.
 • Presentar a la Junta de Govern per a la seva aprovació, el document refós de l'ordenació acadèmica, que haurà de confeccionar a partir dels plans d'ordenació acadèmica elaborats per les Escoles i Centres de l'Institut; així com el pla anual docent i cultura i els programes de gestió i actuació que se'n derivin.
 • Orientar, coordinar i dirigir les activitats acadèmiques, culturals i docents de l'Institut, d'acord amb la normativa docent i acadèmica que sigui d'aplicació.
 • Proposar a la Presidència el nomenament de les persones que, de resultes de la convocatòria pública de lliure designació tramitada, hagin d'ocupar els càrrecs de la direcció de serveis culturals i de les direccions dels centres territorials.
 • Proposar a la Presidència el nomenament de les persones que, de resultes de la convocatòria pública de lliure designació entre personal docent tramitada, hagin d'ocupar els càrrecs de la secretaria acadèmica general i de la coordinació acadèmica, escoltat en aquest darrer cas el Consell de Direcció.
 • Promoure la projecció exterior de l'Institut.
 • Exercir la superior inspecció de tots els serveis.
 • Substituir, en cas de malaltia, absència o vacant, les persones que ocupin els càrrecs de la Presidència i Vicepresidència, especialment en els tribunals qualificadors, òrgans de selecció i demés òrgans col·legiats.
 • Presentar, d'acord amb la Gerència, el projecte de pressupost a la Junta de Govern.
 • Qualsevol altra que li delegui la Junta de Govern o la Presidència.

Característiques:

Tipus de jornada: Exclusiva (EC)
Ubicació: Plaça Margarita Xirgu, s/n. Barcelona
Nivell CD: 30

Segona.- Requisits dels aspirants

Per prendre part en aquest procés és necessari que els aspirants reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els següents requisits:

 • Ser funcionari de carrera o laboral fix de les administracions públiques, o un professional del sector privat, en aquest darrer cas amb més de cinc anys d'exercici professional.
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
  També podran ser admesos el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat.
  Els estrangers als que es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya, podran participar en igualtat de condicions que els espanyols.
 • Els nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
 • No excedir de l'edat de jubilació forçosa.
 • Tenir estudis universitaris de grau superior (doctorat, llicenciatura universitària o títol de grau d'acord amb les previsions per accedir d'acord amb l'art. 76 de l'EBEP a places del subgrup A1). Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació.
 • Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament del lloc de treball convocat.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

Tercera.- Presentació de sol·licituds

Els interessats hauran de presentar sol·licitud adreçada a la Presidència de l'Organisme Autònom Institut del Teatre en el Registre General de l'Institut del Teatre, Pça. Margarida Xirgu, s/n, de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (des d'ara LRJPAC), sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

 

El termini per presentar sol·licituds comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins a 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació. En cas que el darrer dia del termini coincideixi en dissabte, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.

Per tal de ser admès n'hi ha prou amb que els aspirants manifestin en la sol·licitud que compleixen tots els requisits exigits a la base reguladora segona, sempre referits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, i no cal que hi adjuntin els documents acreditatius d'aquests requisits, sens perjudici de l'acreditació posterior, al final del procés.

Si alguna de les sol·licituds té cap defecte esmenable, aquesta circumstància es comunicarà a l'interessat a fi que en un termini de deu dies l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.

La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

 • "Currículum vitae" i justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem establert a la base reguladora cinquena, i sense que l'òrgan qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, no es tindran en compte a l'hora de fer la corresponent valoració. Únicament resten exceptuades d'aquesta exigència les acreditacions referides a l'experiència relativa als serveis prestats en aquesta entitat que s'aportaran d'ofici a l'expedient, sempre, però, que prèviament s'hagin al·legat en la sol·licitud.
 • Memòria en relació a les funcions assignades a la Direcció General que inclourà una reflexió de la realitat actual i les perspectives de futur de l'Institut del Teatre, per sextuplicat exemplar.

Tancada l'admissió de sol·licituds i en el termini màxim d'un mes, la presidència de l'organisme dictarà resolució per la qual es declararà aprovada la llista d'aspirants admesos i exclosos.

La llista esmentada s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre, i es podrà consultar igualment a Internet. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la data de presentar-les. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a exposar. Si s'accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al recurrent en els termes que estableix la LJRPAC. Tot seguit, s'esmenarà la llista d'admesos i exclosos i serà exposada al tauler d'anuncis de l'organisme, Pça. Margarida Xirgu, s/n, de Barcelona i a la següent adreça d'Internet: www.institutdelteatre.org.

Quarta.- Òrgan qualificador

De conformitat amb el que es disposa a l'article 16, apartat segon dels Estatuts de l'Institut del Teatre, i d'acord amb les modificacions introduïdes per l'art. 60 de la L 7/2007, de 12.4, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb les adequacions a l'estructura orgànica de la Diputació de Barcelona, l'òrgan qualificador corresponent estarà integrat pels vocals que s'indiquen tot seguit:

 • President: el Gerent de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui.
 • Dos vocals membres de la Junta de Govern, que no tinguin la condició d'electes.
 • Dos vocals membres del Consell de Direcció, d'entre els directors de les Escoles.
 • Dos vocals de reconegut prestigi en el camp de les activitats de l'Institut del Teatre, designats a proposta del Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura.
 • Secretari (amb veu i sense vot): actuarà de secretari d'aquest òrgan el que ho sigui de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, o persona en qui delegui.

L'òrgan qualificador no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres, i podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistes. Pel mateix sistema de designació dels membres vocals de l'òrgan, es procedirà a nomenar substituts en cas de produir-se una vacant.

L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan qualificador s'haurà d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

Cinquena.- Desenvolupament del procés

El procés es desenvoluparà atenent a criteris d'idoneïtat i adequació del perfil professional dels candidats a ocupar el lloc de treball, i constarà de les següents fases:

 • 1ª. fase: exercici de coneixements de català.
 • 2ª. fase: presentació i defensa d'una memòria.
 • 3ª. fase: valoració de mèrits.

5.1.- Exercici de coneixements de català

Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Els aspirants hauran d'acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell assenyalat. En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l'òrgan qualificador avaluarà aquests coneixements mitjançant la superació d'una prova específica de coneixements de llengua catalana. La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte, restant eliminats del procés aquells aspirants que siguin considerats no aptes.

5.2.- Presentació i defensa d'una memòria

Consistirà en la presentació d'una memòria en relació a les funcions assignades a la Direcció General que inclourà una reflexió de la realitat actual i les perspectives de futur de l'Institut del Teatre.

Aquesta memòria caldrà defensar-la davant l'òrgan qualificador en la data, hora i lloc que sortirà publicat al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre.

Aquesta fase es valorarà amb un total de 30 punts, sent necessari obtenir un mínim del 50% per accedir a la següent (valoració de mèrits).

5.3.- Valoració de mèrits

Consistirà en la valoració del currículum dels aspirants que hagin superat les anteriors fases d'aquest procés, d'acord amb el següent barem:

 • a) Experiència professional, fins un màxim de 4 punts.
  • - en la direcció i gestió de serveis culturals i educatius
  • - en l'àmbit de les arts escèniques
  • - en la relació amb els diversos interlocutors culturals del país
  • L'experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de fotocòpies dels nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.
 • b) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació adients al lloc a proveir, fins un màxim de 3 punts.
  Preferentment es valoraran els coneixements de la realitat escènica i cultural del país.
 • c) Altres mèrits específics d'aquesta convocatòria adequats al lloc convocat, fins un màxim de 3 punts.
  En aquest apartat l'òrgan qualificador valorarà tots aquells altres mèrits que consideri pertinents i en especial la capacitat:
  • - d'objectivació i de diagnosi
  • - de disseny estratègic i programàtic
  • - de diàleg, d'entesa i de direcció de grups

A criteri de l'òrgan qualificador, si així ho considera necessari, la fase de mèrits inclourà una entrevista personal sobre qüestions vinculades a l'experiència professional i aptituds dels aspirants, així com per tal d'aclarir aquells aspectes de la documentació presentada que consideri objecte de precisió.

5.4.- Proposta d'elecció

Finalitzat el procés, l'òrgan qualificador emetrà un informe de valoració dels aspirants que inclourà una proposta d'elecció, en base als resultats obtinguts i la idoneïtat del perfil, de la qual la Presidència de l'òrgan qualificador en donarà trasllat a la Presidència de l'Organisme.

6.- Altres aspectes

Un cop finalitzat el procés, els resultats es faran públics en el tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom Institut del Teatre en el Registre General de l'Institut del Teatre, Pça. Margarida Xirgu, s/n, de Barcelona Barcelona i a la següent adreça d'Internet: www.institutdelteatre.org.

En el supòsit de consultes fetes per Internet, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa i de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada constituirà la referència per a cada aspirant, a l'efecte d'informar-se de les valoracions efectuades.

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d'aquest procés i les llistes definitives d'admesos i exclosos s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació en els diaris oficials.

Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan qualificador que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el president de la Diputació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan qualificador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final.

7.- Règim jurídic d'ocupació

El President de l'entitat designarà per decret la persona que ocuparà el càrrec de Director General, a qui es farà un nomenament de durada determinada com a màxim fins al final de mandat dels òrgans de govern, amb possibilitat de pròrroga si s'escau.

La persona en qui recaigui el nomenament de la Direcció General haurà de ser un funcionari de carrera o laboral fix de les administracions públiques o un professional del sector privat amb més de cinc anys d'exercici professional; en aquest darrer cas i en el supòsit de no ser funcionari de carrera, el seu règim serà el propi del personal laboral d'alta direcció. La formalització d'aquest contracte es durà a terme d'acord amb el que preveu el RD 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral del personal d'alta direcció, en relació amb l'article 2.1 del Decret Leg. 1/1995 de 24 de març, Text Refós de l'Estatut dels treballadors, i les determinacions sobre especialitats dels contractes d'alta direcció establertes a la disposició addicional 8a. de la L 3/2012, de 6.7. de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, a la disposició addicional 12a. de la L 7/1985, de 2.7, reguladora de les Bases del règim local, en la redacció donada per la L 27/2013, de 27.12, i a la resta de normes laborals i administratives concordants.

L'aspirant que resulti proposat haurà de presentar a l'administració de l'Institut del Teatre, en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la proposta del tribunal i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits en aquestes bases.

Vuitena.- Incompatibilitats

A la persona seleccionada en aquesta convocatòria, li seran d'aplicació la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i la Llei 21/1987, de 6 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2014

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x