Logo Institut del Teatre

Necessitats educatives especials ESTAE

Comparteix

28 de març de 2019


Què són les Necessitats Educatives Especials (NEE)? 

Pel que fa a l’ESTAE, no tots els estudiants són iguals. Alguns d’ells tenen afectacions temporals o permanents que requereixen que l’escola els presti una atenció més individualitzada per tal de garantir el seu progrés. En aquests casos parlem de “Necessitats Educatives Especials”. 

Es consideren NEE, entre d’altres, les situacions de diversitat funcional psíquica, motriu o sensorials i les condicions associades a la història educativa i escolar de l’alumnat. 

Quins tipus de NEE hi ha? 

Les NEE s’agrupen en dos famílies: 

  • Les relacionades amb el procés i el ritme d’aprenentatge de l’estudiant mentre és a l’escola. 

Aquí hi trobem la dislèxia, el dèficit d’atenció i la sobredotació intel·lectual entre d’altres. 

  • Les relacionades amb les competències que condueixen a la titulació i que seran necessàries per a exercir la professió. 

De les pertanyents al segon grup  —i fent referència als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle— podem citar les dificultats que tenen a veure amb les fòbies associades a l’alçada o a la foscor, el daltonisme, les dificultats en l’audició i, en general, qualsevol cas de diversitat funcional que impedeixi el desenvolupament de les tasques tècniques.  

Com actua l’escola davant les NEE que afecten al procés i al ritme d’aprenentatge? 

Per ajudar a l’aprenentatge dels alumnes amb NEE d’aquest tipus es fan adaptacions com la prolongació del període dels estudis, adaptacions a les proves d’avaluació o atenció específica a l’aula.  

L’alumne aconsegueix així superar totes les unitats formatives i assolir les competències necessàries per a l’obtenció del títol. 

Com actua l’escola davant les NEE que afecten a les competències del títol? 

En aquest cas s’ha d’estudiar quines són les competències afectades per causa de la NEE i es procedirà —mitjançant una adaptació curricular— al corresponent ajustament dels continguts dels estudis per a l’alumne en particular. 

En el cas que les competències afectades siguin bàsiques per a la titulació i se’n efectuï una adaptació curricular, aquesta no podrà conduir a l’obtenció del títol. L’estudiant podrà obtenir però, una certificació d’estudis parcial. 

Qui ha de presentar la declaració de NEE?  

Cal estar inclòs en algun dels casos anteriors i emplenar el document adjunt Declaració de l’estudiant sobre les Necessitats Educatives Especials (NEE) per tal que l’escola en tingui coneixement.  

En el cas contrari, no cal presentar la declaració de NEE.   

Quan s’ha de presentar la declaració? 

La declaració s’ha de presentar en el moment de la inscripció a l’escola.  

En cas de NEE sobrevinguda es podrà presentar la declaració i la documentació acreditativa en qualsevol moment durant la permanència a l’escola.  

S’ha d’aportar altre documentació? 

La declaració haurà d’anar acompanyada de documentació acreditativa de les causes que motiven la petició: certificat del centre d’atenció als disminuïts (CAD), certificat mèdic en el qual constarà el caràcter permanent o temporal de la malaltia, lesió o trastorn, o altre documentació mèdica equivalent. 

Quina resposta et donarà l’escola? 

L’equip docent de l’escola analitzarà el cas, escoltarà l’estudiant i farà una proposta d’adaptació, la qual serà resolta pel Director de l’escola previ informe al Consell Escolar. 

La decisió final i l’adaptació curricular si s’escau, seran comunicades a l’estudiant tutors i professorat del centre.  

Documentació

 

Més informació

Secretaria Acadèmica de l'ESTAE
Horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres
Plaça Didó, 1. 08221 Terrassa
Tel. 93 788 74 40
Correu electrònic: estae@institutdelteatre.cat 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x