Logo Institut del Teatre

Interpretació

Estudis d'Interpretació. Foto David Ruano

Objectius i itineraris

Perfil professional

Pla d’estudis

Calendari acadèmic i horaris

Reconeixement i validació de crèdits

Treball final

Plans docents

Pla docent 1r curs de l’especialitat Interpretació 

Pla docent 2n curs de l’especialitat Interpretació 

Pla docent 3r curs de l’especialitat Interpretació 

Pla docent 4t curs de l’especialitat Interpretació 

  

Objectius i itineraris

Els estudis d’Interpretació de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre proporcionen a l’alumne els coneixements instrumentals, metodològics, conceptuals i pràctics perquè pugui esdevenir un professional en l’àmbit de la interpretació en el teatre, el cinema, la televisió, etc.

L’especialitat d’Interpretació, s’estructura en dos grans eixos diferenciats i delimitats: les matèries troncals i comunes i les obligatòries específiques d’itinerari. Es busca diferenciar de manera clara la formació comuna: moviment, veu i entrenament actoral, de les metodologies interpretatives pròpies dels diversos itineraris, a fi de brindar a l’estudiant una mirada transversal que l’aproximi a les realitats eclèctiques de l’escena contemporània, i a l’hora li asseguri ser fort i competent en les tècniques interpretatives específiques dels diferents itineraris.

Els itineraris recullen els diversos sabers que tradicionalment han format part de l’ESAD -i dels quals disposa de nombrosos professors en actiu- que queden estructurats en dos grans blocs, el de text/musical i el físic/visual, que es subdivideixen respectivament en:

  • Itinerari de teatre de text (l’eix de la formació és l’expressió verbal)
  • Itinerari de teatre musical (l’eix de la formació és l’expressió verbal i musical)
  • Itinerari de teatre físic (l’eix de la formació és l’expressió del cos: mim, pantomima i teatre-dansa)
  • Itinerari de teatre visual (l’eix de la formació és l’expressió de l’objecte: titelles, ombres i objectes virtuals)

 

Els itineraris es desenvolupen a l’entorn de la seva pròpia tècnica d’interpretació i es complementen amb l’ampliació de matèries obligatòries i instrumentals, imprescindibles per poder assolir les competències que demana l’especificitat de la interpretació.

L’aprenentatge de les tècniques d’interpretació bascula entre aquests dos espais clars i diferenciats: l’entrenament actoral on es treballen les qualitats bàsiques de l’actor i les tècniques d’interpretació específiques de cadascun dels itineraris.

Tal com s’ha dit, el trànsit entre l’espai troncal comú i l’espai específic d’itinerari garanteix a l’estudiant un aprenentatge i una visió dels estudis i de la seva futura professionalització moderadament transversal que s’acaba de completar i enfortir amb les Pràctiques comunes i els Treballs final de carrera, espais de formació compartits amb les altres especialitat d’Art Dramàtic.

Un altre dels eixos fonamentals són els equips docents en les pràctiques. L’acció pedagògica dels equips docents en les pràctiques assegura que les tècniques de veu, moviment i interpretació apreses a les assignatures tècniques quallin en la seva aplicació pràctica —dins d’un muntatge o recull d’escenes— de forma coherent i sense fractures metodològiques i de codi.

Perfil professional

Segons el Reial Decret  630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en art dramàtic, el perfil definit en l’especialitat d’Interpretació correspon al d’un artista, creador, intèrpret i comunicador de signes que s’utilitza a sí mateix com a instrument, integrant els seus recursos expressius, cos, veu i els seus recursos cognitius i emocionals, posant-los al servei de l’espectacle. Desenvolupa una visió artística personal que es combina amb la d’altres artistes participant en un projecte artístic comú. Aquest professional estarà capacitat per a l’exercici de la investigació i de la docència.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis de l’especialitat d’Interpretació està dissenyat per assolir el perfil i les competències en base a una acció formativa de 240 ECTS (European Credit Transfer System), repartits en quatre anys a raó de 60 ECTS cada un. Els crèdits repartits en les diferents matèries són de formació bàsica, obligatoris, optatius, pràctiques externes i treball final, com la formació s’estructura en quatre itineraris (text, musical, físic i visual) es pot consultar la distribució d’assignatures optatives d’especialització dins del Pla d’estudis.

- Calendari acadèmic i horaris:

Podeu consultar el calendari acadèmic i horaris aquí.

- Reconeixement  i validació de crèdits:

L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), sota l’aprovació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot realitzar el reconeixement i validació de crèdits derivats d’activitats acadèmiques i/o professionals dels seus estudiants a partir de tres supòsits diferents:

 

La documentació i sol·licitud s’han de presentar a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre:
Horari de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 17 h. Divendres tarda tancat
Plaça Margarida Xirgu, s/n. 08004 Barcelona
Tel. 93 227 39 55
Correu electrònic: secretaria@institutdelteatre.cat

- Normativa general sobre reconeixement de crèdits:

  • Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors
  • Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior

 

- Treball final:

Protocol Treball Final especialitat d’Interpretació

El Treball Final de les 3 especialitats es realitza al 4t curs dels ensenyaments superiors d’art dramàtic. Aquesta assignatura té 8 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) amb un total de 200 hores. L’objectiu de l’assignatura de Treball Final d’aquesta especialitat contempla la integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides. Comportarà un coneixement i aplicació de les metodologies de la investigació, convencionals i innovadores, que permetin a l’alumnat a desenvolupar projectes propis i obrir un camí nou per a la creació, interpretació i investigació artística. El Projecte o Treball Final de Carrera pot presentar-se en dues modalitats:

  • Modalitat de projecte artístic: treball artístic individual o col·lectiu de l’estudiant destinat a demostrar la seva suficiència i autonomia com a futur professional de les arts escèniques dins d’una practica de integració de procediments, metodologies i sabers propis de les diverses especialitats en el procés de creació teatral
  • Modalitat treball de recerca: treball individual o col·lectiu de l’estudiant destinat a demostrar la seva suficiència i autonomia i la seva capacitat de recerca en el camp de les arts escèniques

 

Es pot consultar el detall al Pla docent de l’assignatura

Plans docents

Els plans docents són un instrument al servei de l’estudiant on es mostra tota la informació relativa a l’organització i planificació de les assignatures al llarg del curs. Constitueixen una eina bàsica amb informació detallada sobre les competències i els resultats d’aprenentatge, sobre els principals blocs temàtics i activitats temporalitzades, així com el sistema d’avaluació.

Pla docent primer curs

 

Pla docent segon curs

 

Pla docent tercer curs

 

Pla docent quart curs

 


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat