Logo Institut del Teatre

Convocatòria IT TEATRE 2016-17 - INSCRIPCIÓ TANCADA

10 de gener de 2017


El projecte pedagògic IT TEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos moments fonamentals de tot procés creatiu:  

  • La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i,
  • La seva posterior exhibició en públic.

 

El projecte 2016-2017 estarà conduït per Carles Santos i Jordi Oriol, coordinat per Ramon Simó i Muntsa Alcañiz i amb la col·laboració dels docents de l'ESAD especialitzats en les diverses àrees. 

Per a la edició del curs 2016/2017 es preveu la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a on es presentarà la producció escènica Collar de Cranis (Varietats a la Brossa) durant dues setmanes al mes de maig.

Per aquesta convocatòria es seleccionaran fins a un màxim de 12 graduats de les següents especialitats: 

  • 8/10 graduats en l’especialitat d’Interpretació
  • 1/2 graduats d’Escenografia
  • 1/2 graduats de Direcció i Dramatúrgia

 

Les persones interessades han de complir els següents requisits

  • Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les especialitats a les quals s’aspira.
  • Haver-se graduat en el curs acadèmic 2012-13, 2013-14, 2014-15 o 2015-16.
  • No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT TEATRE en edicions anteriors.

 

Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una sol·licitud tipus en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). La presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant.

A la sol·licitud s’acompanyarà: 

  • Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits de personal estranger.
  • Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i certificats corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida laboral, certificats de treball o programes de mà.

 

INSCRIPCIÓ TANCADA

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat