Logo Institut del Teatre

Estudiants procedents de trasllat d'expedient ESAD

5 de març de 2015


Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra escola superior oficial d'art dramàtic, els estudis de la qual siguin conformes al Reial Decret 630/2010, de 14 de maig podran sol·licitar el trasllat d'expedient. No s'admetran trasllats procedents d'escoles no oficials o que no apliquin el decret esmentat.

Per resoldre les sol·licituds de trasllat es tindran en compte els criteris següents:

  • S'han de tenir aprovats un mínim de 60 crèdits.
  • Totes les assignatures que figurin a l'expedient de l'estudiant han d'estar aprovades.
  • Tots els trasllats han d'estar degudament motivats i justificats.

Documentació que cal presentar:

  • Instància de sol·licitud.
  • Còpia del decret del diari oficial de la comunitat en què s'autoritzen els estudis realitzats.
  • Expedient acadèmic en què figurin les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.
  • Programa de les assignatures amb especificació d'hores lectives realitzades.

Si l'escola superior d'art dramàtic accepta el trasllat:

  • Es farà la nota mitjana ponderada de cada curs i el resultat serà la qualificació de cada assignatura del curs que se li equipara.
  • Es farà la suma de tots els crèdits realitzats per l'estudiant i es compararà amb els de l'Escola d'Art Dramàtic per als mateixos cursos. Si li faltessin crèdits, es marcarà a l'alumne les assignatures que ha de fer de cada curs per a completar el nombre de crèdits que li falten a criteri de l'Escola d'Art Dramàtic.

El període per a la presentació de les sol·licituds de trasllat per al curs 2013-2014 serà del 1 al 12 de juliol de 2014.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat