Logo Institut del Teatre

Convocatòria IT Teatre 2018

7 de juny de 2018


El projecte pedagògic IT TEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos moments fonamentals de tot procés creatiu:  

 • La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i,
 • La seva posterior exhibició en públic. 


Per a l’edició 2018 els graduats/graduades seleccionats/des participaran en un procés de creació dirigit pel reconegut director i investigador teatral belga Chokri Ben Chikha, creador contemporani que desenvolupa la seva activitat en diversos teatres nacionals belgues, prioritàriament a Ghent i Brussel·les i en altres teatres europeus, director de la companyia Action Zoo Humain i professor de la Royal Academy of Fine Arts (KASK) de la School of Arts of University College Ghent.

L’espectacle resultant d’aquest procés creatiu serà estrenat en el Festival Temporada Alta 2018 i, posteriorment, exhibit a Barcelona a la Sala Beckett. Finalment, l’espectacle es presentarà al Centre Territorial del Vallès (Terrassa) i al Centre Territorial d’Osona (Vic) de l’Institut del Teatre.

Per aquesta convocatòria es seleccionaran fins a un màxim de 12 graduats de les següents especialitats: 

 • 8/10 graduats en l’especialitat d’Interpretació
 • 1/2 graduats d’Escenografia
 • 1/2 graduats de Direcció i Dramatúrgia


Les persones que formin part en el projecte formatiu rebran una beca. La durada de l’edició 2018 serà d’un màxim de 3,5 mesos (setembre, octubre, novembre i 15 dies de desembre de 2018).

Les persones interessades han de complir els següents requisits

 • Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les especialitats a les quals s’aspira.
 • Haver-se graduat en el curs acadèmic 2013-14, 2014-15, 2015-16 o 2016-2017.
 • No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT TEATRE en edicions anteriors.


Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar una sol·licitud tipus en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). La presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant.

A la sol·licitud s’acompanyarà: 

 • Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits de personal estranger.
 • Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i certificats corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida laboral, certificats de treball o programes de mà.
   

INSCRIPCIONS TANCADES. 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat