Logo Institut del Teatre

Convalidació d'unitats formatives. ESTAE

Convalidació directa

La convalidació directa és aquella que permet convalidar unitats formatives comuns entre especialitats dels estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (formació inicial cursada a l’ESTAE).

En el cas que un alumne hagi superat el recorregut formatiu corresponent a una de les especialitats i vulgui cursar-ne una altra, podrà obtenir el reconeixement  de les unitats formatives comunes. En aquest cas se li aplicarà d’ofici la convalidació amb la qualificació obtinguda anteriorment.

La unitat formativa constarà a l’expedient com a “Convalidada” amb nota i  computarà a efectes de la qualificació final dels estudis.

Convalidació singular

La convalidació singular es pot sol·licitar, per convalidar  unitats formatives amb continguts equivalents, impartits i superats en altres estudis de igual o superiors nivell acadèmic. Caldrà aportar junt amb l’instancia de sol·licitud, el certificat dels estudis amb especificació de la càrrega lectiva i l’índex de continguts de les matèries.

Aquesta convalidació la resol la comissió de convalidacions de l’escola.

La unitat formativa constarà a l’expedient com a “Convalidada”, sense nota i no computarà a efectes de la qualificació final dels estudis.

En cas que la comissió de convalidacions dictamini que no es pot aplicar la convalidació singular, l’alumne s’haurà de matricular de la unitat formativa i cursar-la en la seva totalitat. 

Convalidació del la unitat formativa Pràctiques d’empresa

Els alumnes inscrits a l’ESTAE que acreditin que han assolit els objectius de la formació en el centre de treball de manera parcial o total, mitjançant l’experiència laboral podran demanar l’exempció de la unitat formativa pràctiques d’empresa.

La sol·licitud s’acompanyarà dels corresponents documents acreditatius (contractes, plans d’activitat, tasques desenvolupades...) segons el model de l’escola.

La formació en centres de treball és específica de cada especialitat i, per tant no és pot convalidar en el cas d’estar cursant una segona especialitat a l’ESTAE.

 


Quan es pot sol·licitar
La convalidació s’ha de sol·licitar dins del període de matriculació i abans de formalitzar-la.


Cost de la tramitació
La taxa que s’aplicarà a les convalidacions és la indicada als preus públics vigents de l’Organisme Autònom l’Institut del Teatre, que per al curs 15/16 especifiquen:

“Convalidació, reconeixement, transferència i validació de crèdits, s’aplicarà el 25% del preu unitat de crèdit vigent al mateix Institut”


Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat